برنامه های انجمن
اعضای حقوقی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

تلفن: 36191227-071

دورنگار: 36410059-071

نیتل پارس

تلفن: 88604147-021

دورنگار: 88604158-021

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

تلفن: 5-33318681-041

دورنگار: 33317146-041

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم

تلفن:35264562-076

دورنگار:35264562-076

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

تلفن:33412101-086

دورنگار:33410772-086

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

تلفن:09-33683703-077

دورنگار:33683700-077

1395/7/30

اخبار مهندسی شیمی