برنامه های انجمن
اعضای حقوقی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

تلفن: 36191227-071

دورنگار: 36410059-071

نیتل پارس

تلفن: 88604147-021

دورنگار: 88604158-021

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

تلفن: 5-33318681-041

دورنگار: 33317146-041

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس

تلفن: 46888311-021

دورنگار: 46896010-021

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

تلفن:31321415-034

دورنگار:33211405-034

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

تلفن:32224827-084

دورنگار:32227531-084

1395/11/5